Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighet
Salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet er avtalt.

Priser
Priser angis pr. meter, oppgitt ekskl. moms og PVC-avgifter. Ved endringer av valutakurser, kobberkurser, skatter og andre offentlige avgifter forbeholder selger seg retten til å foreta prisjusteringer.

Tilbud
Ethvert skriftlig tilbud er bindende for Scankab Systems A/S i 30 dager regnet fra tilbudsdagen, med mindre annet er avtalt. Alle tilbud gis med forbehold om mellomsalg.

Levering
De konkrete leveringsbetingelsene avtales nærmer mellom kunden og Scankab Systems A/S.
I mangel av annen avtale anses levering å have funnet sted når varen overgis til fraktselskapet. Forsikring av kjøpers transportrisiko tegnes i slike tilfeller kun av Scankab Systems A/S såfremt dette er avtalt skriftlig. Uansett, hva som måtte være gjeldende for levering, er det kjøpers ansvar å sikre at varene kan leveres under forsvarlige forhold.
Levering skjer EXW (Ex Works) fra vårt lager, med mindre annet er avtalt.
Levering etter avtale.
Følgende gjelder for leveringstiden. Såfremt annet ikke er avtalt skjer leveringen så raskt som mulig. I tilfeller hvor leveringsuke er avtalt, er levering på den siste dagen i den avtalte leveringsuken under enhver omstendighet å anse som levering til rett tid. Scankab Systems A/S kan kreve utsettelse av leveringstiden i følgende tilfeller;

  1. Ved endring av bestillingen etter krav fra kjøper 
  2. Ved forsinkelse av leveranser eller arbeidsytelser som kjøperen selv utfører eller besørger utført
  3. I tilfelle av force majeure, jfr. herværende leveringsbetingelser (Avsnittet Forsinkelser)
  4. I tilfeller av at arbeidet med leveransen må stoppes eller blir forsinket av årsaker som selger ikke rår over

I punktene 1, 2 og 4 over forbeholder Scankab seg dessuten retten til regulering av den avtalte prisen i overensstemmelse med merkostnader disse forholdene påfører Scankab Systems A/S.

Forsinkelser
Leveringsforsinkelser som følge av streik, lockout, krig, brann eller annen force majeure gir ikke kjøper rett til erstatning. Scankab Cables A/S er uten ubegrunnet opphold forpliktet til å informere kjøper dersom det inntreffer force majeure eller andre forhold som Scankab Cables A/S ikke rår over.

Retur
Generelt kan retur av varer kun skje etter forutgående skriftlig avtale.  

  1. Feilbestillinger og returer krediteres mot et gebyr på minst 25 % av det fakturerte varebeløpet
  2. Kunden står for frakt/administrasjonskostnader og det krediterte beløpet motregnes ved gjenkjøp
  3. Bestillingsvarer og varer levert i på mål tas ikke i retur


Betaling
Netto kontant, dersom annet ikke er avtalt. Kjøper har ikke rett til å motregne selger for eventuelle motkrav. Selger forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for betalingen, og en slik sikkerhet kan kreves selv etter aksept av bestillingen. Dersom kjøpesummen ikke betales innen fristen, beregnes det morarenter i henhold til salgsfaktura.

Forbehold om eiendomsrett
Selger forbeholder seg eiendomsretten til de solgte varene inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle omkostninger er betalt til selger.

Mangler og reklamasjoner
Ved levering må kjøper umiddelbart kontrollere varene fra selger. Hvis kjøper vil påberope seg en mangel, må kjøper gi selger skriftlig melding med en gang mangelen er eller burde være oppdaget, samt oppgi hva mangelen består i. Hvis kjøper ikke reklamerer som beskrevet, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Mangelen ved leveransen vil bli rettet opp eller erstattet etter selgers forgodtbefinnende og for selgers regning innen rimelig tid. Hvis dette ikke skjer er kjøper berettiget til å heve den aktuelle avtalen. Dersom kjøper ikke har påberopt seg mangelen innen 14 dager fra leveringsdato overfor selger, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Produktansvar
Scankab Systems A/S kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for kjøpers tap av eiendom, inkludert driftstap, inntektstap eller lignende indirekte tap eller skader som følge av forsinket levering eller mangler ved varer, produkter eller tjenester levert av Scankab Systems A/S.

Mislighold
Ved kjøpers mislighold er selger berettiget til å stoppe ytterligere leveringer og kreve erstatning etter alminnelige avtalerettslige regler.

Kjøpsloven
Dersom det ikke er oppgitt særskilte betingelser over, gjelder de alminnelige bestemmelsene i kjøpsloven.

Selgers ansvarsbegrensning
Dersom annet ikke fremgår av lovpålagte bestemmelser, står Scankab Systems A/S alene ansvarlig for skade på person eller eiendom som skyldes en defekt i et produkt levert av Scankab Systems A/S.
Scankab Systems A/S er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers indirekte tap av eiendom, inkludert - men ikke begrenset til - driftstap, tidstap, inntektstap osv.

Verneting og gjeldende lov
Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres ved retten i Odense og følger dansk lov.

Dine kontaktpersoner

Jan Christensen

Jan Christensen

Product Manager, Føringsveier

jc@scankab.dk
+45 6343 1545
+45 2069 7203
Anne Lehd Jepsen

Anne Lehd Jepsen

Kundesupport

aj@scankab.dk
+45 6343 1542